Neslyšící katolíci

1 . Svátost křtu

SVÁTOST KŘTU

Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání. (KKC 1213)
Sám Ježíš začíná svoji veřejnou činnost poté, co se dal pokřtít v řece Jordánu svatým Janem Křtitelem a po svém zmrtvýchvstání svěřuje apoštolům toto poslání: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28, 19-20)


KŘEST JE TŘEBA DOMLUVIT PŘEDEM VE FARNÍ KANCELÁŘI.
JE NUTNO DONÉST DOKLADY :

• Rodný list dítěte
• Oddací list rodičů
• Údaje kmotra (bydliště) Svátost křtu


KDO MŮŽE PŘIJMOUT SVÁTOST KŘTU?

Podmínky pro udělení křtu:
„K přijetí křtu je způsobilý každý člověk, a to pouze člověk dosud nepokřtěný.“ (KKC 1246)

• víra ve spásu skrze Ježíše Krista (u dětí víra rodičů a kmotrů)
• u rodičů malých dětí se předpokládá minimálně civilní sňatek, pro základní charakter rodiny, ve které bude dítě vyrůstat (církevní sňatek rodičů tedy není podmínkou)
• rodiče spolu s kmotrem dbají o křesťanskou výchovu dětí, ke které patří ve školním věku návštěva výuky náboženství
• u kmotra se předpokládá život z víry (pokud žije v domácnosti s partnerem, je nutná svátost manželství)
• asi dvouměsíční příprava rodičů (obvykle 3 setkání)
• příprava dospělých katechumenů trvá nejméně rok
• v případě dětí školního roku se jeho příprava uskutečňuje v rámci výuky náboženství