Neslyšící katolíci

EVROPSKÉ SETKÁNÍ NESLYŠÍCÍCH KATOLÍKŮ 12.5.2017

II. evropské setkání neslyšících katolíků


12. – 15. 5. 2017 se jako druhé setkání uskutečnilo v Praze v ČR.2
1. setkání se uskutečnilo v Římě v Itálii a po dvou letech letos v Praze.
Zúčastnili se jej zástupci katolické církve z 12 států: z Německa, Francie, Itálie, Španělska, Polska,
Ukrajiny, Malty, Irska, Slovenska, Maďarska, České republiky a Holandska.

12. 5. 2017 v pátek v 16h byli zástupci církve pozváni k p. kardinálovi Dukovi, kde mu neslyšící
poděkovali za přijetí a za zřízení farnosti pro neslyšící v lednu 2017.
V 18h následovala mše svatá v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha pro všechny neslyšící i slyšící. Mše svatá byla tlumočená do ČZJ A MZS. Nejhezčí moment byl, když zástupce každého státu přinesl vlajku svého státu a svíčku pod oltář.

13. 5. 2017 v sobotu se sešli jen zástupci církve ve františkánském klášteře.
Během dopoledne prezentovali zástupci jednotlivých zemí odpovědi na otázky, které jsme pro ně předem připravili (např.: kdo je za co zodpovědný, kdo překládá mše svaté, kdo a jak překládá Bibli, zda využívají služeb tlumočníka a jak řeší další problémy v církvi).

Po přestávce na oběd jsme pokračovali v práci: měli jsme 3 skupinové workshopy .
Prvního workshopu se účastnili kněží a jáhni, druhý workshop byl určený pastoračním asistentům a třetí workshop zástupcům z řad technickým pracovníkům.
Pro každý workshop byly také připravené otázky, které v církvi musíme řešit (např. jak lépe
spolupracovat se slyšícími a s tlumočníky, jak překládat čtení na mši svatou, jak by měla
vypadat webová stránka pro neslyšící atd.).
Po workshopu následovala volba země, ve které se za dva roky bude konat příští evropské setkání
Náš kněz Stanislaw Góra za Českou republiku se nejprve pomodlil k Duchu svatému a poté vytáhl los, na němž bylo napsáno Polsko ☺ Takže III. evropské setkání neslyšících katolíků bude v Polsku v roce 2019.

14.5. 2017 v neděli dopoledne byl volný program. Nejprve jsme měli výlet lodí po Pražských Benátkách a pak jsme navštívili výstavu o sv. Anežce české.
Ve 14h byla sloužena mše svatá jen pro neslyšící v kostele Panny Marie Sněžné ve františkánském klášteře. Mši svatou sloužil neslyšící kněz Juan Jose ze Španělska, a to v mezinárodním znakovém systému. Byla velmi krásná a kázání pro nás pro všechny byla povzbuzující ☺
Po mši svaté jsme šli do refektáře (sálu) františkánského kláštera, kam byli pozváni všichni neslyšící z ČR a ostatních zemí.
Dva neslyšící moderátoři představili všechny zástupce jednotlivých států ostatním neslyšícím.
Na konci setkání jsme se se všemi loučili, někteří už museli odjet domů a zbytek hostů odjel až na druhý den ráno v pondělí.
Celý program byl velmi povzbuzující, získali jsme nové kontakty, seznámili jsme se s lidmi s jejich zkušenostmi víry. Všichni zástupci nám velmi děkovali za organizaci setkání. Říkali, že se cítili naplněni Duchem svatým a získali zde sílu žít naplno pro Ježíše a svou víru nadále předávat dál ☺