Neslyšící katolíci

Iz 49,3.5-6 " Dám tě národům jako světlo,aby se spása má rozšířila až do končin země "